Privacy statement

Voor u ligt het privacy statement van KleineStaarman Advies. In dit document vindt u de wijze waarop KleineStaarman Advies omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van (potentiële) relaties en overige betrokkenen. Het privacy statement kan steeds worden herzien. De meest actuele versie treft u altijd aan op de website van KleineStaarman Advies: www.klst-advies.nl

Contactgegevens

KleineStaarman Advies
Dhr. B. Kleine Staarman
Bezoekadres: Marktstraat 4a – 4921 BG Made
Postadres: Postbus 139 – 4920 AC Made
T: 0162 – 769 034 E: info@oversluitendrimmelen.nl
W:  www.klst-advies.nl

Doel van gegevensverwerking

KleineStaarman Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • reageren op een contactverzoek en/of het toezenden van gevraagde informatie;
 • het opnemen van contact teneinde de dienstverlening mogelijk te maken;
 • het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht;
 • het aanvragen en beheren van een financieel product;
 • het opnemen van contact voor marketingdoeleinden;
 • het naleven van een wettelijke verplichting en
 • het archiveren van uw dossier in uw en ons belang.

KleineStaarman Advies mag deze doelen uitsluitend nastreven indien dit in lijn is met één van de wettelijk bepaalde grondslagen. Mogelijke grondslagen zijn:

 • uw uitdrukkelijke toestemming;
 • het noodzakelijke belang om de overeenkomst uit te kunnen voeren;
 • een wettelijke verplichting en
 • een gerechtvaardigd belang aan de zijde van KleineStaarman Advies

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn kortweg al die gegevens die -al dan niet gecombineerd- een natuurlijke persoon kunnen identificeren. De persoonsgegevens die KleineStaarman Advies verwerkt, zijn:

 • uw contact gegevens (zoals NAW-gegevens, mailadres en telefoonnummer);
 • uw identificatiegegevens (zoals BSN, geboortedatum en identiteitsbewijs)
 • uw financiële gegevens (zoals inkomen, financiële verplichtingen en bankrekeningnummer);
 • gevoelige persoonsgegevens (zoals eventuele strafrechtelijke feiten en fraude) en
 • overige persoonlijke gegevens (zoals beroep of onderneming, burgerlijke staat en gezinssamenstelling).

Uitwisseling van gegevens met derden

KleineStaarman Advies deelt uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij – met uw uitdrukkelijke toestemming – dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of in het geval van een wettelijke verplichting. Voorkomende personen of partijen zijn:

 • financiële instellingen (zoals serviceproviders, banken of verzekeraars) bij wie KleineStaarman Advies voor u een financieel product aanvraagt of beheert;
 • externe partijen die gegevens onder de zeggenschap en verantwoordelijkheid van KleineStaarman Advies verwerken, zoals ICT-dienstverleners en software-leveranciers;
 • businesspartners die benodigd zijn voor onze dienstverlening (zoals uw werkgever(s), notarissen, advocaten en accountants) en
 • personen en instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden.

Met deze professionals wordt waar nodig een geheimhoudings- of verwerkersovereenkomst gesloten.

Beveiliging

Een goede beveiliging van uw (persoons)gegevens vindt KleineStaarman Advies zeer belangrijk. KleineStaarman Advies heeft daarom diverse technische en organisatorische maatregelen getroffen om ieder misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang of wijziging van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen worden steeds geëvalueerd en aangepast wanneer nodig.

Bewaartermijnen

KleineStaarman Advies hanteert voor uw persoongegevens de volgende bewaartermijnen:

 • zo lang als dit noodzakelijk is om de doelen te bereiken zoals deze hiervoor werden genoemd;
 • gedurende de wettelijke bewaartermijnen die hiervoor gelden. Deze kunnen per doel verschillen;
 • zo lang we ze mogen bewaren voor vorderingen waartegen we ons moeten kunnen verweren.

Wanneer er geen opdracht voortvloeit uit een contact, dan zal KleineStaarman Advies de gemaakte aantekeningen na 3 maanden vernietigen, tenzij u heeft getekend voor een andere bewaartermijn. Ontvangen sollicitatiebrieven worden na 3 maanden vernietigd.

Privacy rechten

Als betrokkene hebt u diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Zo mag u KleineStaarman Advies verzoeken om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KleineStaarman Advies en mag u te allen tijde uw toestemming tot gegevensverwerking intrekken.

Indien u een beroep wenst te doen op een van voornoemde rechten, dan kunt u een verzoek indienen via info@oversluitendrimmelen.nl. Wij zullen altijd eerst verifiëren of u inderdaad de betrokkene bent, vermeldt u daarom uw telefoonnummer in het bericht. Binnen vier weken ontvangt u een gemotiveerde reactie op uw verzoek. Mocht het niet mogelijk zijn om aan uw verzoek gehoor te geven, bijvoorbeeld omdat er voor KleineStaarman Advies een wettelijke bewaarplicht geldt, dan leggen wij dit uit. Is onze reactie niet naar tevredenheid of heeft u een klacht over de wijze waarop KleineStaarman Advies met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 28 september 2018.